นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านค้า

ข้อมูลของท่านที่ร้านค้าจะเก็บ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่ อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ สัญชาติ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ สถานที่จัดส่งสินค้า  หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเลือก  ข้อมูลการทำธุรกรรมของท่าน 

วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ร้านค้าเก็บ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ การจัดส่ง หรือ เพื่อให้บริการ/มอบสิทธิประโยชน์ หรือเพื่อการรับข่าวสารหรือข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย การโฆษณาทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ หรือเพื่อการสถิติ ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูล เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ความยินยอม

การที่ท่านได้ เลือกกด หรือ click “ยอมรับ” ท่านตกลงยินยอมให้ ร้านค้าเก็บรวบรวม ใช้ ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยยินยอมให้เปิดเผย ส่งต่อ หรือ โอนข้อมูล ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก หรือ บุคคลใดๆ เราเป็นคู่สัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ตลอดจนยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าว สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น โดยความยินยอมดังกล่าวยังคงมีผลตลอดระยะเวลา จนกว่าท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้  โดยวิธีการ ติดต่อร้านค้าทางอีเมล์หรือเบอร์โทรที่ระบุในหวัข้อที่อยู่ร้านค้า

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษา ข้อมูลส่ววนบุคคลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าที่ จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น